Drugie spotkanie w Projekcie CODESMA

Drugie spotkanie w Projekcie CODESMA miało miejsce w Dusseldorfie w dniach 8-9 maja 2018.

Dyskusja pomiędzy partnerami skupiła się na tematyce związanej z IO1 – Efektach kształcenia na podstawie zebranych danych w zakresie zarządzania odpadami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi. Coventry University  zaprezentowało propozycję efektów kształcenia powstałą na bazie zebranych danych z dwóch źródeł. Po pierwsze, każdy partner przeprowadził w swoim kraju rozmowy i wywiady z przedstawicielami przemysłu budowlanego na temat dostępności kursów o tematyce zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi. Po drugie, obecne i przyszłe zapotrzebowanie na szkolenia było ocenione przy pomocy kwestionariusza internetowego, skierowanego do głównych interesariuszy projektu. Partnerzy zaakceptowali proponowany kształt efektów kształcenia po ich przedyskutowaniu i wprowadzeniu nielicznych poprawek.

Spotkanie było także okazją do przeprowadzenia oceny postępu prac w projekcie oraz do zaplanowania przyszłych działań, aż do kolejnego spotkania partnerów, które ma się odbyć w Wilnie w dniach 19-20 listopada 2018 r.