Context & Background

Odpady budowlane i rozbiórkowe (Construction&Demolition Waste) stanowią blisko 1/3 całości powstałych odpadów w Unii Europejskiej. Inicjatywy promowane przez Komisję Europejską takie jak Protokół Dotyczący Zarządzania Odpadami Budowlanymi i Rozbiórkowymi, Strategia Dla Budownictwa 2020 (2012), Współpraca w Zakresie Możliwości Efektywnego Zużycia Zasobów w Sektorze Budowlanym (2014) oraz Pakiet Gospodarki Okrężnej (Circular Economy 2015), pokazują duży nacisk położony na zwiększenie świadomości i wiedzy w europejskim sektorze budowlanym dotyczącej zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi. Spowodowało to duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów z dziedziny budownictwa, a szczególnie kierowników budowy, przeszkolonych w tematyce procedur dotyczących zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi w zakresie:

- Nadzoru robót budowlanych w kontekście identyfikacji odpadów, segregacji i składowania w miejscu ich powstawania,

- Wprowadzenie w życie planu zarządzania odpadami dla robót budowlanych,

- Zapewnienia przestrzegania procedur BIOZ,

- Konsultacji z klientem/inwestorem, pracownikami i innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Założenia

Celem projektu jest wsparcie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) dla kierowników budowy w zakresie zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi poprzez: odpowiedź na zapotrzebowanie na szkolenia zgodne z priorytetami UE dotyczącymi zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi wraz z opracowaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources - OER) zapewniających darmowy i łatwy dostęp do certyfikowanych szkoleń on-line. W projekcie zostało utworzone partnerstwo strategiczne złożone z instytucji zarówno ze strony edukacyjnej (dynamicznie działające ośrodki szkolenia zawodowego VET w krajach partnerskich), jak i ze strony firm zatrudniających personel budowlany (duże podmioty działające na rynku budowlanym). Mając na uwadze te cele, rezultatem projektu będzie innowacyjny kurs o tematyce zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi w celu pomocy kierownikom budowy od których wymagana jest wiedza z zakresu kompetencji związanych z zarządzaniem budową oraz świadomością dotyczącą zrównoważonego rozwoju.

Planowane działania

- Opracowanie zasobów edukacyjnych i kursu modułowego odpowiadającego na zapotrzebowanie na umiejętności związane z zarządzaniem odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi na budowie.

- Udostępnienie otwartych metod szkoleniowych w tym zakresie (OER i VOOC - Otwarty Kurs Szkoleniowy On-line (Vocational Open Online Course)).

- Promowanie i opracowanie planu wprowadzenia zasad integracji umiejętności zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi na budowie w istniejący system standaryzacji i certyfikacji w UE.

Partnerstwo CODESMA

Partnerstwo składa się z 5. organizacji z 5. krajów UE, działających w różnych obszarach na rynku budowlanym oraz w dziedzinach naukowych. Coventry University (COVUNI) jest ośrodkiem edukacyjnym oraz naukowo-badawczym szkolącym ekspertów budowlanych w Wielkiej Brytanii. Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) reprezentuje menedżerów budowlanych oraz ich potrzeby na poziomie krajowym (Polska) jak i międzynarodowym (UE). The Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA) jest ekspertem w dziedzinie innowacyjnych metod szkolenia VET oraz VOOC. Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB) oraz Vilnius Builders Training Centre (VSRC) są specjalistami w dziedzinie opracowania i realizacji wysoce wyspecjalizowanych programów i kursów szkoleniowych dla zawodów budowlanych (VET).

Wpływ

Projekt CODESMA ma na celu osiągnięcie następujących rezultatów:

  1. Promowanie i udział rosnącej liczby uczestników kursów VET w planowanych kursach OER oraz VOOC opracowanych w projekcie CODESMA, poprzez desyminację, wdrożenia i realizację kursów minimum trzy lata po zakończeniu projektu.
  2. Pomoc co najmniej 20 ośrodkom szkolenia zawodowego VET w krajach UE we wprowadzeniu opracowanych w projekcie modułów i rezultatów.
  3. Dalsze promowanie wdrażania systemu certyfikacji i akredytacji będących efektem opracowanego planu ramowego integracji kursów i umiejętności zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi w europejski system certyfikacji i standaryzacji. Jednym ze sposobów promowania rezultatów będzie rozesłanie informacji do kluczowych organizacji i decydentów działających na poziomie UE.

Grupy docelowe

- Kierownicy budowy sektora budowlanego

- Organizatorzy kursów i szkoleń zawodowych VET

- Interesariusze i stowarzyszenia z sektora budowlanego

- Decydenci