Kontekstas ir prielaidos

Statybos ir griovimo atliekos sudaro didžiausią atliekų srautą ES, t.y., apie trečdalį visų pagaminamų atliekų kiekio. EB iniciatyvos, pvz., ES statybų ir griovimo atliekų tvarkymo protokolas (2016 m.), strategija "Statyba 2020" (2012 m.), komunikatas "Statybos sektoriaus išteklių naudojimo efektyvumo galimybės" (2014 m.) ir ypatingai "Žiedinės ekonomikos veiksmų planas" (2015 m.) demonstruoja pasiryžimą ES lygmenyje stiprinti statybos sektoriaus dalyvių sąmoningumą ir suteikti jiems žinių apie statybos ir griovimo atliekų tvarkymą. Tai sąlygoja aukštos kvalifikacijos statybos specialistų poreikį, ypač statybos darbų vadovų, kurie turėtų tinkamą išsilavinimą, gerai žinotų atliekų tvarkymo procedūras, ir todėl galėtų:

- Prižiūrėti statybvietėje vykdomus atliekų identifikavimo, atskyrimo ir surinkimo vietoje darbus

- Vykdyti atliekų tvarkymo statybvietėje planus

- Užtikrinti darbų saugos ir sveikatos procesus

- Konsultuoti klientus, darbuotojus, kitus suinteresuotus asmenis

Tikslas

Projektu siekiama gerinti statybos specialistų profesinį mokymą statybos ir griovimo atliekų tvarkymo srityje, atsižvelgiant į šiuolaikinius mokymo poreikius bei ES prioritetus atliekų tvarkyme, sukuriant naujoviškus atviros prieigos pedagoginius išteklius, užtikrinančius lengvą ir nemokamą prieigą bei sertifikavimą elektroninėje erdvėje. Šiame strateginės partnerystės projekte bendradarbiauja švietimo (statybos sektoriaus profesinio mokymo teikėjai partnerių šalyse) ir įdarbinimo (pagrindinės statybos pramonės suinteresuotosios šalys) sektorių atstovai. Projekto metu numatoma parengti inovatyvų mokymo kursą apie statybos ir griovimo atliekų tvarkymą, kuris padėtų statybos srities darbininkams įgyti šiuolaikinių gebėjimų ir kompetencijų, susijusių su aplinkos tvarumo supratimu ir žiniomis, statybvietės priežiūra ir darbų organizavimu.

Uždaviniai

- Numatyti mokymosi pasiekimus ir parengti modulinę mokymo programą, kuri tenkintų statybos ir griovimo atliekų tvarkymo poreikius ir apimtų atliekų identifikavimą, atskyrimą ir surinkimą vietoje.

- Supažindinti su atviros prieigos mokymo metodais (plačiai prieinamas virtualus profesinis mokymosi kursas - VOOC).

- Skatinti statybos ir griovimo atliekų tvarkymo įgūdžių integravimo į ES sertifikavimo ir standartizacijos schemas sistemą.

CODESMA projekto partneriai

Šią partnerystę sudaro 5 organizacijos iš 5 ES šalių, atstovaujančios profesinio mokymo ir rengimo, statybos pramonės ir mokslinių tyrimų sritis. Koventrio universitetas (COVUNI) vykdo mokslinius tyrimus ir plėtrą bei teikia švietimo ir mokymo paslaugas statybos pramonei Jungtinėje Karalystėje. Lenkijos statybos vadovų asociacija (PSMB) atstovauja statybos darbų vadovų sektoriaus poreikius nacionaliniu ir ES mastu. "Hellenic Society for Research and Development Methods" (PROMEA) yra novatoriškų profesinio rengimo metodikų ir VOOC plėtros ekspertas. Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB) ir Vilniaus statybininkų rengimo centras (VSRC) specializuojasi, kuriant aktualias, į darbą orientuotas profesinio mokymo programas ir kursus.

Poveikis

Tikimasi, kad CODESMA projektas turės didelį poveikį ir neš ilgalaikę naudą šiose srityse:

  1. Skatins vis daugiau besimokančių profesinio rengimo dalyvių naudotis CODESMA atvirais mokymosi ištekliais ir VOOC, dėka bendrų visų partnerių pastangų vykdant projekto sklaidos ir rezultatų panaudojimo veiklas trejus metus po projekto pabaigos.
  2. Prisidės prie mažiausiai 20 profesinio mokymo paslaugų teikėjų visoje ES naujų mokymo programų plėtros, įtraukiant CODESMA rezultatus.
  3. Prisidės prie bendros ES sertifikavimo ir akreditavimo politikos vystymo per statybos ir griovimo atliekų tvarkymo gebėjimų integravimą į ES sertifikavimo ir standartizavimo programas, o ypač per CODESMA pozicijos dokumento platinimą valdžios institucijoms ir politikos formuotojams.

Tikslinės grupės

- Statybos darbų vykdytojai, dirbantys statybos pramonėje

- Profesinio mokymo ir rengimo institucijos visoje Europoje

- Statybos sektoriaus asociacijos ir suinteresuotosios grupės

- Politikos formuotojai