Τα αποτελέσματα του έργου CODESMA έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τους στόχους του έργου, και είναι τα ακόλουθα: 

O1 Μαθησιακά αποτελέσματα, που βασίζονται σε δεδομένα έρευνας

O2: Διδακτικές ενότητες CODESMA και οδηγίες για την ενσωμάτωσή τους σε προγράμματα ΕΕΚ

O3 Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανοιχτής Πρόσβασης CODESMA

O4: Ανοιχτό Επαγγελματικό Διαδικτυακό Μάθημα CODESMA

O5 Πλαίσιο για την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων διαχείρισης AEKK στο Ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης και τυποποίησης