Περιεχόμενο

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) είναι η μεγαλύτερη εισροή αποβλήτων στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο, σε όγκο, όλων των αποβλήτων που παράγονται. Οι πρωτοβουλίες της ΕΚ, όπως το Πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (2016), η Στρατηγική 2020 για τις Κατασκευές (2012), η ανακοίνωση για την Αποδοτικότητα των Πόρων στον Οικοδομικό Τομέα (2014), και ιδιαίτερα το Πακέτο μέτρων για την Κυκλική Οικονομία (2015), δείχνουν μια ισχυρή βούληση σε επίπεδο ΕΕ να ευαισθητοποιηθεί και να εφοδιασθεί με γνώσεις ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός τομέας, σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις. Αυτή η βούληση, έχει, με τη σειρά της, οδηγήσει σε μια αυξημένη ανάγκη για εξειδικευμένους τεχνικούς στις κατασκευές, και ιδιαίτερα για εργοδηγούς, κατάλληλα καταρτισμένους στις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων AEKK, ώστε να είναι ικανοί να:

- Επιβλέπουν επιτόπιες εργασίες, σχετικά με την αναγνώριση, τη διαλογή και την περισυλλογή των αποβλήτων

- Εκτελούν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για εργοτάξια

- Διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

- Διαβουλεύονται με πελάτες, εργαζόμενους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς

Σκοπός

"Στόχος του έργου είναι ο σχηματισμός μιας στρατηγικής σύμπραξης για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της τρέχουσας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), για τους υπεύθυνους διαχείρισης των αποβλήτων από κατασκευές/ κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ. Το έργο θα αναπτύξει ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση. Το έργο αφορά μια κοινοπραξία που συγκεντρώνει φορείς τόσο από την εκπαίδευση (Παρόχους ΕΕΚ), όσο και από τον κλάδο απασχόλησης (κατασκευαστικός κλάδος). Με αυτό το σκοπό, το έργο θα αναπτύξει ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και ένα καινοτόμο μάθημα, με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση, για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, προκειμένου να υποστηρίξει τους εργοδηγούς να διαχειριστούν τις σύγχρονες απαιτούμενες δεξιότητες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αειφορία, και τις ικανότητες επίβλεψης και οργάνωσης του χώρου."

Στόχοι του Έργου

- Να αναπτύξει μαθησιακά αποτελέσματα και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ, σχετικά με την επιτόπια αναγνώριση, διαλογή και περισυλλογή

- Να εισάγει σύγχρονες μεθόδους κατάρτισης στον τομέα και ένα διαδικτυακό μάθημα (VOOC), με ελεύθερη πρόσβαση

- Να προωθήσει ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων διαχείρισης ΑΕΚΚ στα συστήματα πιστοποίησης και τυποποίησης της ΕΕ

Η Κοινοπραξία του CODESMA

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 5 οργανισμούς από ισάριθμες χώρες, από τους χώρους της ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), τον κατασκευαστικό κλάδο και από εμπειρογνώμονες. Το Coventry University (COVUNI) διεξάγει έρευνα και ανάπτυξη και παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση στον κατασκευαστικό κλάδο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Polish Association of Building Managers (PSMB) εκπροσωπεί τις ανάγκες του κατασκευαστικού τομέα των σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελληνική Εταιρεία Προώθησης Μεθοδολογιών Έρευνας και Ανάπτυξης (PROMEA) είναι ειδική σε καινοτόμες μεθοδολογίες ΕΕΚ και ανάπτυξη ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων (VOOC). Το Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB) και το Vilnius Builders Training Centre (VSRC) ειδικεύονται στην ανάπτυξη προγραμμάτων και μαθημάτων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για σχετικές επαγγελματικές ομάδες.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο CODESMA αναμένεται να έχει τις εξής επιπτώσεις και μακροπρόθεσμα οφέλη:

  1. 1. Θα προωθήσει τη συμμετοχή ενός αυξανόμενου αριθμού σπουδαστών ΕΕΚ χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους κατάρτισης και το διαδικτυακό μάθημα (VOOC) του έργου CODESMA, σε δράσεις περαιτέρω διάχυσης, αξιοποίησης και συνέχισης του έργου, για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου, από τους ίδιους τους εταίρους.
  2. 2. Θα υποστηρίξει τουλάχιστον 20 παρόχους ΕΕΚ σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να εμπλουτίσουν νέα προγράμματα κατάρτισης, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα του έργου CODESMA.
  3. 3. Θα βοηθήσει στην περαιτέρω ωρίμανση των πολιτικών πιστοποίησης και διαπίστευσης, ως αποτέλεσμα του πλαισίου που θα υλοποιηθεί ή της ενσωμάτωσης των δεξιοτήτων διαχείρισης αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις σε ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης και τυποποίησης, και πιο συγκεκριμένα, μέσω της διανομής και κυκλοφορίας της έγγραφης τοποθέτησης του έργου CODESMA στις δημόσιες αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

CODESMA - Πού απευθύνεται

- Εργοδηγοί στον κατασκευαστικό κλάδο

- Πάροχοι ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) για τον κατασκευαστικό τομέα σε όλη την Ευρώπη

- Εκπρόσωποι του χώρου, σύνδεσμοι και εταιρίες στον κατασκευαστικό τομέα

- Φορείς χάραξης πολιτικής