ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο CODESMA αφορά μια κοινοπραξία 5 εταίρων από 5 χώρες, που συγκεντρώνει φορείς τόσο από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), όσο και από τον κατασκευαστικό κλάδο και το χώρο της έρευνας. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της τρέχουσας κατάρτισης για τους υπεύθυνους διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ. Το έργο θα αναπτύξει Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, με εύκολη και ελεύθερη πρόσβαση.

Με αυτό το σκοπό, το έργο θα αναπτύξει ένα καινοτόμο μάθημα για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, για να βοηθήσει τους εργοδηγούς να διαχειριστούν τις σύγχρονες απαιτούμενες δεξιότητες που αφορούν την περιβαλλοντική αειφορία, και τις ικανότητες επίβλεψης και οργάνωσης του χώρου.

Λεπτομέρειες του Έργου

Έναρξη έργου: 1 Οκτωβρίου 2017
Λήξη έργου: 31 Μαρτίου 2020
Διάρκεια έργου: 30 μήνες
Κωδικός έργου: 2017-1-UK01-KA202-036562

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Athens_meeting_No_5.jpg
Η τελευταία συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την ΠΡΟΜΕΑ. Τα εκπαιδευτικά υλικά,…

Social Media