Τα αποτελέσματα του έργου CODESMA έχουν σχεδιασθεί, ώστε να αποσκοπούν στην εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του έργου. Τα ακόλουθα αποτελέσματα αναμένεται να παραδοθούν ως το τέλος του έργου:

Ο1 - Μαθησιακά αποτελέσματα, που βασίζονται σε δεδομένα έρευνας

Ο2 - Διδακτικές ενότητες CODESMA και οδηγίες για την ενσωμάτωσή τους σε προγράμματα ΕΕΚ

Ο3 - Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανοιχτής Πρόσβασης CODESMA

04 - Ανοιχτό Επαγγελματικό Διαδικτυακό Μάθημα CODESMA

05 - Πλαίσιο για την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων διαχείρισης AEKK στο Ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης και τυποποίησης